Skontaktuj się

Polityka prywatności

 1. WPROWADZENIE

  1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników (zwanych dalej łącznie: „Użytkownikami” i indywidualnie „Użytkownikiem”, a gdy Użytkowników łączą relacje biznesowe z FORTON Legal Łatała i Wspólnicy sp. k. „Klientami”) korzystających ze strony internetowej działającej pod adresem https://forton.legal/ (dalej zwana: „Stroną”) i jej podstron oraz:
   1. biorących udział w prowadzonej przez FORTON Legal Łatała i Wspólnicy sp. k. rekrutacji za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na Stronie;
   2. kontaktujących się z FORTON Legal Łatała i Wspólnicy sp. k. w innym celu osobiście, telefonicznie, pocztą tradycyjną lub za pomocą poczty elektronicznej;
   3. będących subskrybentami prowadzonego przez FORTON Legal Łatała i Wspólnicy sp. k. Newslettera;
   4. odwiedzających profile prowadzone przez FORTON Legal Łatała i Wspólnicy sp.k. w mediach społecznościowych.
 2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest spółka FORTON Legal Łatała i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 67, 31-153 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048231, NIP 6772068828. (dalej: „Administrator”).
  2. We wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych Użytkowników, istnieje możliwość kontaktu z Administratorem za pośrednictwem poczty lub osobiście – pod adresem ul. Szlak 67, III p., 31-153 Kraków, telefonicznie: +48 12 423 23 23 lub mailowo: office@forton.legal
 3. CEL, ZAKRES ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników na zasadach określonych w Polityce Prywatności. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm, zwane dalej: „RODO”).
  2. Administrator może udostępniać dane osobowe innym podmiotom w szczególności:
   1. pracownikom i współpracownikom Administratora;
   2. podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie usług marketingowych, informatycznych, księgowych i rekrutacyjnych;
   3. innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów.
  3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się w następującym celu i we wskazanym poniżej zakresie:
   1. odpowiedzi na wiadomości kierowane do Administratora wysłane na jego dane kontaktowe – w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzanie dotyczy następujących danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, inne dane podane przez Użytkownika;
   2. przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy lub współpracy – w oparciu o zgodę Użytkownika lub w związku z podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem przez nią umowy – art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO, przetwarzanie dotyczy następujących danych: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, inne dane podane przez osoby biorące udział w rekrutacji;
   3. dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracji oraz poza nimi – w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzanie dotyczy następujących danych: imię, nazwisko, adres, e-mail, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia bądź obrony praw;
   4. prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych przez Administratora – w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, gdy Użytkownik jest jego Klientem – art. 6 ust. 1 lit. f RODO albo w oparciu o zgodę Użytkownika jeśli nie jest usługobiorcą Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przetwarzanie dotyczy następujących danych:  imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu;
   5. przesyłania Newslettera –w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzanie dotyczy następujących danych: imię, nazwisko, firma, e-mail;
   6. prowadzenia działań statystycznych, analizy korzystania ze Strony oraz zapewnienia bezpieczeństwa i zwiększenia funkcjonalności korzystania ze Strony –  w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzanie dotyczy następujących danych: adres IP, rodzaj i wersja urządzenia, rodzaj używanej przeglądarki, wybrane pliki cookie, sposób korzystania ze Strony;
   7. archiwizacji i wykonywania kopii zapasowej – w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzanie dotyczy wszelkich danych uzyskanych od Użytkownika w związku z prowadzoną z Administratorem interakcją;
   8. wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa – w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzanie dotyczy wszelkich danych uzyskanych od Użytkownika w związku z prowadzoną z Administratorem interakcją;
  4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie w niezbędnym zakresie w związku z interakcjami Użytkownika na Stronie oraz korzystaniem z udostępnionych Użytkownikowi narzędzi (formularz kontaktowy, Newsletter). Administrator wykorzystuje rozwiązania techniczne, które uniemożliwiają pozyskiwanie i modyfikacje danych osobowych Użytkowników przez osoby nieuprawnione oraz sprawuje nadzór nad procesem przetwarzania danych osobowych celem uniknięcia utraty, zniekształcenia lub zniszczenia przetwarzanych informacji. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Na Stronie umieszczone są linki kierujące Użytkownika do stron internetowych podmiotów trzecich, na których obowiązują inne zasady niż opisane w niniejszej Polityce Prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych. Zalecane jest zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w zakresie przetwarzania danych osobowych publikowanymi przez administratorów tych stron.
 4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez okres:
   1. w zakresie w jakim przetwarzanie dotyczy udzielania odpowiedzi na wiadomości kierowane do Administratora – tak długo, jak będzie to niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytania Użytkownika, przedstawiania mu ofert biznesowych i prowadzenia korespondencji;
   2. w zakresie w jakim przetwarzanie dotyczy rekrutacji kandydatów do pracy lub współpracy – do czasu zakończenia danej rekrutacji, a w przypadku gdy Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w ramach przyszłych rekrutacji do czasu cofnięcia wyrażonej zgody;
   3. w zakresie w jakim przetwarzanie dotyczy dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracji oraz poza nimi – przez czas nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń;
   4. w zakresie w jakim przetwarzanie dotyczy prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych przez Administratora – w okresie świadczenia przez Administratora usług na rzecz Klienta gdy przetwarzanie jest oparte na prawnie uzasadnionym interesie Administratora albo do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika;
   5. w zakresie w jakim przetwarzanie dotyczy przesyłanie Newslettera – do czasu anulowania subskrypcji, zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu lub zaprzestania wydawania Newslettera przez Administratora;
   6. w zakresie w jakim przetwarzanie dotyczy prowadzenia działań statystycznych, analizy korzystania ze Strony oraz zapewnienia bezpieczeństwa i zwiększenia funkcjonalności korzystania ze Strony – przez okres, w którym dane te są niezbędne do realizacji tego celu;
   7. w zakresie w jakim przetwarzanie dotyczy archiwizacji i wykonywania kopii zapasowej – przez okres ustalony zgodnie z polityką wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji u Administratora;
   8. w zakresie w jakim przetwarzanie dotyczy wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa – w okresie niezbędny do wykazania, że Administrator nie zaniedbał przedmiotowych obowiązków;
 5. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

  1. Użytkownik ma następujące prawa związane z przetwarzaniem przez Administratora jego danych osobowych:
   1. Prawo do uzyskania informacji o przetwarzanych przez Administratora danych, prawo dostępu do danych oraz do otrzymania kopii danych (art. 15 RODO);
   2. Prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w razie gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 7 RODO);
   3. Prawa do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
   4. Prawa do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
   5. Prawa do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania (art. 17 i 18 RODO);
   6. Prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
   7. Prawa do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).
  2. W razie wystąpienia przez Użytkownika ze wskazanym wyżej żądaniem Administrator informuje go o poczynionych przez niego działaniach związanych z realizacją powyższych uprawnień, chyba że w danym przypadku ich realizacja okaże się być niemożliwa bądź będzie wymagać niewspółmiernie dużych kosztów.
  3. Skorzystanie przez Użytkownika z uprawnienia do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
 6. NEWSLETTER

  1. Każdy Użytkownik ma możliwość zapisania się do Newslettera Administratora podając następujące dane:
   • Imię i nazwisko;
   • Firmę;
   • Adres e-mail.
  2. Zapis do Newslettera wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowej przez Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Brak niniejszej zgody uniemożliwi przesłanie Użytkownikowi Newslettera. Przedmiotowa zgoda może być w każdej chwili odwołana, co będzie wiązało się z zaprzestaniem przesyłania Newslettera. Oświadczenie o odwołaniu zgody należy przesłać na adres: news@forton.legal
  3. Administrator zwraca szczególną uwagę na rzetelność i poprawność przesyłanych treści, jednocześnie zastrzegając, że nie powinny być one traktowane jako porady prawne ani oficjalne interpretacje przepisów prawa. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub pozostających w związku z treściami zamieszczonymi w Newsletterze.
  4. Dane osobowe Użytkownika w zakresie możliwości zapisu do Newsletter są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora w postaci działań marketingowo-informacyjnych.
 7. PLIKI COOKIE

  1. Administrator informuje, że Strona wykorzystuje pliki typu cookie („ciasteczka”).
  2. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron www. Informacje zawarte w danym pliku cookie mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika. Strona wykorzystuje pliki typu cookie w celu utrzymania sesji Użytkownika, dostosowania Strony do jego potrzeb, w szczególności stosowanych urządzeń i oprogramowania, tworzenie statystyk oglądalności Strony, monitorowania działania Strony oraz poprawy jej funkcjonowania.
  3. W ramach prowadzenia Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookie:
   1. Niezbędne pliki cookie, czyli pliki cookie zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Strony i jej podstawowych funkcji;
   2. Analityczne pliki cookie, czyli pliki cookie dostarczające informacji na temat źródeł, czasu i przebiegu wizyt Użytkowników na Stronie. Informacje zebrane przez tego rodzaju pliki cookie są wykorzystywane wyłącznie w celu polepszenia komfortu Użytkownika Strony. Niekiedy pliki tego rodzaju są umieszczane przez podmioty zewnętrzne zapewniające ruch w sieci i usługi analityczne. Administrator korzysta z narzędzi Google Analytics dla zbierania i analizowania informacji o Stronie;
   3. Funkcjonalne pliki cookie, czyli pliki cookie umożliwiające zapamiętanie dokonanych wyborów, np. wybrany język oraz inne parametry poszczególnych stron internetowych;
   4. Marketingowe pliki cookie, czyli pliki rejestrujące wizytę na Stronie. Informacje te pozwalają mierzyć skuteczność aktywności marketingowych lub informacyjnych.
  4. Niezbędne pliki cookie są stosowane domyślnie tj. są zapisywane  na urządzeniu Użytkownika w momencie wejścia na Stronę (zgodnie z art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne). Pozostałe pliki cookie wykorzystywane są jednie wówczas, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę.
  5. Podczas wizyty Użytkownika na Stronie zostanie wyświetlony baner informujący, że wykorzystuje ona pliki cookie. Jeśli Użytkownik zezwoli na użycie wszystkich plików cookie będzie to oznaczać, że potwierdza, że zapoznał się z informacjami na temat plików cookie oraz celów ich stosowania, a także przypadków, w których dane zgromadzone z pomocą plików cookie są przekazywane podmiotom trzecim.
  6. Jeśli Użytkownik nie chce, aby pliki cookie były zapisywane na jego urządzeniu, może odrzucić możliwość ich zastosowania. Wybierając tę opcję Użytkownik odrzuci wszystkie, prócz technicznie niezbędnych, plików cookie, które stosowane są na Stronie.
  7. W celu zablokowania lub usunięcia plików cookie należy zapoznać się z informacjami zawartymi w zakładce „Pomoc” w przeglądarce, gdzie zawarte są instrukcje jak blokować lub usuwać pliki cookie. Więcej informacji na temat wyłączania plików cookie znajduje się na stronach internetowych poszczególnych przeglądarek internetowych. Poniżej znajdują się informacje jak zarządzać plikami cookie w najpopularniejszych przeglądarkach:
 8. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I KONTAKT 

  1. Aktualna wersja Polityki Prywatności publikowana jest na Stronie.
  2. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z Polityką Prywatności, zasadami korzystania ze Strony, sprawami związanymi z ochroną danych osobowych oraz newsletterem prosimy kierować na adres e-mail: news@forton.legal